Ipp Header Companyname Insert
Telefoon: 06-22710048
Email: info@ippsy.nl
Wij spreken Nederlands
Wir sprechen Deutsch
We speak English
NIEUWS
Couple Power logo

Verhoog je LQ

Verhoog je liefdes quotient, de intelligentie van de liefde, op het werk, met klanten en ook in je relatie thuis. 

Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. 


Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan!

Ga naar www.couplepower.nl en download het gratis e-bookje van Ingeborg Weser: 'Tegenslagen in relaties doen pijn - doe er iets aan'! 


Wachttijd, Vakantie & Telefonisch Overleg

 

Wachttijden coaching: 

Vanaf 1-1-2022 worden mijn werkzaamheden niet meer bekostigd door zorgverzekeringen. Ik ben voor consulten en psychologische begeleiding beschikbaar voor mensen, die zelf betalen. Ik ben weer beschikbaar vanaf 1-10-23. 

Partnerrelatietherapie: (per 15-7-23) 

In verband met een wachtlijst kunt u  zich bij mij melden vanaf 1-10-2023.

Telefonisch Overleg

Voor telefonisch overleg kunt u mij bellen: 06-22710048. Of u spreekt een bericht in op mijn voicemail. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. 

Wijziging praktijk adres: 

Per 1-1-2022 is het adres van mijn praktijk gewijzigd. 

Nieuwe adresgegevens: 

Ingeborg Weser

Kerkberg 30 

6573 DN Beek-Berg en Dal

info@ippsy.nl

06-22710048

Een vernieuwde website volgt spoedig! 

Vakantie

Ik ben niet beschikbaar  tussen 8-8 t/ 18-8-23 en 5-9 t/m 18-9-23. 


Privacy Statement (AVG)

Ons Privacy Statement vind U hierPRIVACY STATEMENT van Ingeborg Weser

en de Praktijk voor Persoonlijkheidsontwikkeling en Psychotherapie

Ik, Ingeborg Weser, gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09217065 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe in mijn praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1.    Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ik persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk;

c. bezoekers mijn website;

d. deelnemers aan bijeenkomsten;

e. alle overige personen die met mij contact opnemen of van wie ik persoonsgegevens verwerkt.

 2.    Verwerking van persoonsgegevens

 Ik verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

Deze gegevens (a & b) worden als volgt verwerkt:  In de fysieke dossiermap worden volgende gegevens bewaard: Uw naam, geboortedatum, adres, e-mail adres, BSN nummer, verzekeringsnummer, telefoonnummer(s), rapportages aan andere bij de behandeling betrokkenen (beiden alleen na toestemming van betrokkene),  de data, lengte en doel van de sessies en declaratiegegevens. Ik bewaar deze gegevens in een afgesloten dossierkast.  

c.     tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website www.ippsy.nl zijn gegenereerd via Google Analytics, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. De IP-adressen worden anoniem verzameld, gegevens worden niet met Google gedeeld en niet voor advertentiedoeleinden gebruikt.

 3.    Doeleinden verwerking

Ingeborg Weser verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een psychologische behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.ippsy.nl

d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

f. ter bevordering van deskundigheidsbevordering.

4.    Rechtsgrond

Ik verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.  toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een psychologische  behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals een werkgever van de client e.d.;

c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 5.       Verwerkers

Ik  kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mij persoonsgegevens verwerken. Ik sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.  

 6.       Persoonsgegevens delen met derden

Ik deel persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ik deel geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 7.     Doorgifte buiten de EER

Ik geef in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag ik ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).  

 8.       Bewaren van gegevens

Ik bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ik hanteer in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. Video-opnames: Maximaal 1 jaar na einde behandeling of als betrokkene aangeeft deze te willen laten vernietigen.

 9.       Wijzigingen privacy statement

Ik kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op mijn website www.ippsy.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10.   Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht mij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@ippsy.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerkt, kunt u met mij contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@ippsy.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Uw data zijn bij mij veilig.

Met vriendelijke groet

Ingeborg Weser

GZ psycholoog